Regisztráció

Az alábbi jelentkezési lap kitöltésével igényelhet hozzáférést a Vincotte kiemelt szolgáltatásaihoz.

Név:

Cégnév:

Beosztás:

E-mail cím:

Felhasználónév:

A kívánt jelszó:

Jelszó (még egyszer):

Kiemelt szolgáltatások:

Tanúsítási adatbázis használata (N@vicust)

A tanúsítási adatbázishoz való hozzáférés a Vincotte által tanúsított partnereink részére. Kollégáink a regisztrációt követően ellenőrzik adatait, és amennyiben jogosult a szolgáltatás használatára, aktiválják azt Önnek.

Környezetvédelmi jogszabályfigyelés

A környezetvédelem területét érintő aktuális jogszabályokat, és azok módosításait gyűjtöttük össze. Igyekszünk segítséget nyújtani Önnek és cégének, így a vonatkozó jogszabályokat és jogszabályváltozásokat rövid tartalmi összefoglalással egészítjük ki, hogy még könnyebben nyomon követhető legyen azok tartalma.

Környezetvédelmi szakértőnk válaszol

Ha bármilyen környezetvédelemmel kapcsolatos kérdése van, tegye fel bátran, szakértőnk megválaszolja! Kérdése Edvy Szilárd környezetvédelmi szakértőhöz fog megérkezni, aki számos tapasztalattal a háta mögött maximum 1 héten belül legjobb tudása szerint megválaszolja azt!

Auditorunk válaszol

Ha bármilyen tanúsítással kapcsolatos kérdése van, tegye fel bátran, tapasztalt auditoraink egyike megválaszolja! Kérdése az Ön szektorában legjártasabb auditorunkhoz fog megérkezni, aki számos tapasztalattal a háta mögött maximum 1 héten belül legjobb tudása szerint megválaszolja azt!

Statisztikai, metrológiai szakértőnk válaszol

Ha bármilyen tömegadatokkal, statisztikával, mérőeszközökkel illetve metrológiával kapcsolatos kérdése van, tegye fel bátran, szakértőnk megválaszolja! Lehetősége van fájlok feltöltésére is, melyek segíthetik szakértőnket az elemzésben, a minél konkrétabb válaszadásban, problémamegoldásban. Kérdése Heinold László statisztikai, metrológiai szakértőnkhöz fog megérkezni, aki számos tapasztalattal a háta mögött maximum 1 héten belül legjobb tudása szerint megválaszolja azt!

Trénerünk válaszol

Ha bármilyen szakmai jellegű kérdése van, tegye fel bátran, tapasztalt trénereink egyike megválaszolja! Kérdése az Ön szektorában legjártasabb trénerünkhöz fog megérkezni, aki számos tapasztalattal a háta mögött maximum 1 héten belül legjobb tudása szerint megválaszolja azt!

Hírlevél

Ha szeretne Ön is elsőkézből tájékozódni az újdonságokról és nem szeretne lemaradni az Önt érdeklő képzésről, íratkozzon fel havi rendszerességgel küldendő hírlevelünkre!

Adatkezelési nyilatkozat

 1. A Vincotte International Hungary Kft. ezúton teszi közzé az adatvédelmi és -kezelési elveit és politikáját, melyet magára nézve kötelező érvénnyel ismer el.

  Jelen szabályok kialakításakor különös tekintettel vettük figyelembe az „1992. évi LXIII. törvény a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról”, „az 1998. évi VI. törvény az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során” rendelkezéseit, illetőleg az „ONLINE PRIVACY ALLIANCE” ajánlásait. A jelen közlemény célja, hogy szolgáltatásaink minden területén, minden egyén számára, tekintet nélkül nemzetiségére vagy lakóhelyére, biztosítva legyen, hogy jogait és alapvető szabadságjogait, különösen a magánélethez való jogát tiszteletben tartjuk a személyes adatainak gépi feldolgozása során (adatvédelem).

 2. Az adatok minősége, azaz a személyes adatokra vonatkozó követelmények a gépi feldolgozás során:

  • az adatokat csak tisztességesen és törvényesen szerezzük meg és dolgozzuk fel;

  • az adatokat csak meghatározott és törvényes célra tároljuk, és attól eltérő módon nem használjuk fel;

  • csak mindenképp és valóban szükséges adatokat kérünk be és tárolunk;

  • az adattárolásunk módjának köszönhetően az adatalany azonosítását csak a tárolás céljához szükséges ideig tesszük lehetővé;

  • semmilyen módon nem dolgozzuk fel a faji eredetre, a politikai véleményre, a vallásos vagy más meggyőződésre, valamint az egészségre, a szexuális életre vonatkozó személyes adatokat. Ez vonatkozik a büntető ítéletekkel kapcsolatos személyes adatokra is;

  • megfelelő biztonsági intézkedéseket teszünk az automatizált adatállományunkban tárolt személyes adatok védelme érdekében a véletlen vagy jogtalan megsemmisítés, vagy véletlen elvesztés, valamint a jogtalan hozzáférés, megváltoztatás vagy terjesztés megakadályozására.

 3. Az adatalanyt védő további garanciák:

  • Mindenkinek joga van arra, hogy tudomást szerezzen a személyes adatok automatizált állományáról, annak fő céljairól, valamint az adatállományt kezelő személyéről és szokásos lakhelyéről vagy székhelyéről;

  • ésszerű időközönként és túlzott késedelem vagy költség nélkül értesüljön arról, hogy egy automatizált adatállományban személyes adatait tárolják-e, és ezekről az adatokról számára érthető formában tájékoztassák;

  • indokolt esetben ezeket az adatokat helyesbíttethesse vagy töröltethesse a lehető legegyszerűbben és leggyorsabban megvalósítható módon;

  • jogorvoslattal élhessen, ha a jogszabályokban foglalt tájékoztatási vagy indokolt esetben közlési, helyesbítési, illetve törlési kérelmét nem teljesítik. Az érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt, illetőleg az általa megbízott feldolgozó által feldolgozott adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. Az adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában megadni a tájékoztatást. Az érintett, jogainak megsértése esetén, az adatkezelő ellen a bírósághoz fordulhat. Az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy a technikai adatvédelem követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt köteles megtéríteni. Az érintettel szemben az adatkezelő felel az adatfeldolgozó által okozott kárért is. Az adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Nem kell megtéríteni a kárt annyiban, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

Adattovábbítás, az adatkezelések összekapcsolása:

Az adatok akkor továbbíthatók, valamint a különböző adatkezelések akkor kapcsolhatók össze, ha az érintett ahhoz hozzájárult, vagy törvény azt megengedi, és ha az adatkezelés feltételei minden egyes személyes adatra nézve teljesülnek.

Adatbiztonság:

Az adatkezelő, illetőleg tevékenységi körében az adatfeldolgozó köteles gondoskodni az adatok biztonságáról, köteles továbbá megtenni azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítani azokat az eljárási szabályokat, amelyek e törvény, valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. Az adatokat – kiemelten az államtitokká és a szolgálati titokká minősített személyes adatot – védeni kell különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, nyilvánosságra hozás vagy törlés, illetőleg sérülés vagy a megsemmisülés ellen.

Az Adatkezelési Nyilatkozatot elfogadom.

Regisztráció elküldése
A regisztráció menete:

Kérjük, adja meg nevét és a cég nevét! Ezután adja meg e-mail címét, a használni kí­vánt fel­hasz­ná­ló­ne­vet, mellyel be kí­ván jelentkezni, valamint a használni kí­vánt jel­szót! Az Ön biztonsága érdekében javasoljuk, hogy a jel­szó leg­alább 6 karakter hosszú­ságú legyen!

Regisztrációját követően ha­marosan kap egy e-mailt az Ön által megadot]t e-mail címre az aktiváló kóddal. Kérjük, kattintson erre a linkre a regisztrációja érvényesítéséhez.

Az aktiválást követően azonnal használhatja a kiemelt szoltáltatásainkat.

Képzések
Környezetvédelem
Munkavédelem
Tanúsítás

Vinçotte International Hungary Kft.

Cím:

H-1143 Budapest, Semsey Andor u. 25.

Fax:

+361413-6048

Telefon:

+361413-1293,+361413-1294,+361321-4965

E-mail:

vincotte@vincotte.hu

A Vinçotte a Fel­nőtt­kép­zők Szö­vet­sé­gé­nek tagja.

Az Ön észre­vételeinek helye