Biztonság, minőség és fenntarthatóság?

A Vincotte 140 éve az Ön part­ne­re a ta­nú­sí­tás, a kép­zés, va­la­mint a kör­nye­zet- és mun­ka­vé­de­lem te­rü­le­tén!

Sze­ret­né cé­gét a leg­jobb kö­rül­mé­nyek kö­zött ve­zet­ni, mi­köz­ben hír­ne­vü­ket is sze­ret­né sta­bi­lan meg­tar­ta­ni a biz­ton­ság, a mi­nő­ség és kör­nye­zet­vé­de­lem szem­pont­já­ból? Tá­masz­kod­jon a Vincot­te át­fo­gó ta­pasz­ta­la­tá­ra és szak­ér­tel­mé­re! Ta­nú­sí­tás­sal, kör­nye­zet­vé­de­lem­mel és mun­ka­vé­de­lem­mel, va­la­mint kép­zés­sel kap­cso­lat­ban fel­me­rü­lő kér­dé­se­i­ben in­teg­rált és in­no­va­tív meg­ol­dá­sok­kal se­gí­tünk. Mint­egy 130 kü­lön­fé­le szol­gál­ta­tást nyúj­tunk, ügy­fe­le­ink hír­ne­vét pe­dig 140 éve óv­juk.

Bízza magát Ön is a Vincotte szakértelmére!

Lépjen kapcsolatba velünk!

Segíthetünk?

Írja meg, hogy miben, és a lehető leghamarabb felvesszük Önnel a kapcsolatot!

Rólunk mondták

  • „Széleskörű szolgáltatást nyújt, jó ügyfélkezeléssel.”

    Kamasz József - Linamar Hungary Zrt. - LPD

  • „A Vincotte-ban egy rendkívül rugalmas és korrekt céget ismertem meg. A munkatársak segítőkészek és jól felkészültek, mindig a megoldást keresik.”

    Kováts-Megyesi Balázs - Plant Design Kft.