Környezetvédelmi megbízotti feladatok

A kör­nye­zet­vé­del­mi jog­sza­bá­lyok ren­ge­te­gé­ben a válla­la­tok egy­re ne­he­zeb­ben iga­zod­nak el. A jogsza­bályok kö­ve­tel­mé­nyei­nek va­ló meg­fe­le­lés a cé­gek szá­má­ra nagy erő­fe­szí­tést je­lent, egyes ese­tek­ben a vál­la­latok nin­cse­nek tisz­tá­ban a rá­juk vo­nat­kozó kö­ve­tel­mény­hal­maz­zal sem. A kör­nye­zet­vé­del­mi jog­sza­bályok nem isme­rete és be nem tar­tása po­ten­ciá­lis ve­szélyt je­lent­het a tevé­keny­ség műkö­désére, vala­mint ma­gas díj­tar­tal­mú bír­sá­go­kat von­hat ma­ga után. Társa­sá­gunk nagy gya­korlattal ren­del­kező szak­ér­tői se­gít­sé­get nyújt, vagy akár tel­jes mér­ték­ben át­vál­lalja a fel­merülő fel­ada­tok el­vég­zé­sét.

Környezetvédelmi megbízott alkalmazása

Magyarországon két rendelet szabályozza a környezetvédelmi megbízott alkalmazásának feltételeit. A 93/1996. (VII. 4.) Korm. rendelet a környezetvédelmi megbízott alkalmazásának feltételéhez kötött környezethasználatokat határozza meg, míg a 11/1996. (VII. 4.) KTM rendelet a környezetvédelmi megbízott alkalmazási és képesítési feltételeiről rendelkezik. A környezetvédelmi megbízottal a környezethasználónak munkaszerződéses vagy szerződéses jogviszonyban kell állnia.

Míg korábban egy vállalkozáson belül általában egy más szakterületben dolgozó munkavállaló látta el a környezetvédelmi feladatokat a főmunkája mellett, addig ma már egyre elterjedtebb és elengedhetetlenebb, hogy a környezetvédelmi feladatok elvégzésére egy képzett és gyakorlott környezetvédelmi szakembert alkalmazzanak, vagy bízzanak meg.

Környezetvédelmi megbízotti szolgáltatásaink:

A Vincotte International Hungary Kft. környezetvédelmi megbízottai, szakértői

 • segítenek eligazodni a jogszabályi követelmények sokaságában;
 • ügyfélre szabottan figyelemmel kísérik a jogszabályok változását;
 • havonta tájékoztatják a megbízót a változások generálta feladatokról;
 • felügyelik a vállatok környezetvédelmi tevékenységeit;
 • elkészítik a szükséges környezetvédelmi dokumentumokat:
  • nyilvántartási rendszert kialakítják;
  • üzemeltetési szabályzatokat elkészítik;
 • naprakész állapotban tartják a szükséges dokumentumokat;
 • környezetvédelmi oktatásokat, képzéseket megtartják az alkalmazottak számára;
 • elvégzik a hulladékminősítést, és az EWC kódok megállapítását;
 • képviselik a megbízót a környezetvédelmi hatóságoknál;
 • elkészítik a szükséges bevallásokat:
  • KAR adatszolgáltatás;
  • Légszennyezés mértéke (LM) éves jelentés;
  • Környezetterhelési díj számítás;
  • Hulladékos éves adatszolgáltatás (HIR);
  • FAVI adatszolgáltatás;
 • a külső környezetvédelmi szakértői tevékenységeket felügyelik, koordinálják.

További környezetvédelmi szolgáltatásaink:

Szükség esetén további környezetvédelmi feladatok ellátását is kedvezményes áron tudjuk vállalni:

 • pontforrások emisszió mérését;
 • környezetvédelmi engedélykérelem elkészítését:
  • levegőtisztaság-védelmi engedélykérelem;
  • vízjogi létesítési és üzemeltetési engedélykérelem;
  • hulladékgazdálkodási engedélykérelem;
 • környezetvédelmi termékdíj ügyintézését;
 • ADR megbízotti feladatok ellátását.

Komplex szolgáltatásunk keretében akár a környezetvédelmi és a munkavédelmi megbízotti feladatokteljesítését együtt is tudjuk vállalni.

Kapcsolódó főbb jogszabályok:

 • 93/1996. (VII. 4.) Korm. rendelet a környezetvédelmi megbízott alkalmazásának feltételéhez kötött környezethasználatok meghatározásáról.
 • 11/1996. (VII. 4.) KTM rendelet a környezetvédelmi megbízott alkalmazási és képesítési feltételeiről.

Főbb referenciáink erről a területről:

 • NISSHO Hungary Precíziós Kft.
 • LEIER Hungária Kft.
 • SUMMIT D&V Kft.
 • WORLDMARK Hungary Kft.

Környezetvédelem

 • A veszélyes hulladék üzemi gyűjtő üzemeltetési szabályzatát beküldtük a Felügyelőségre jóváhagyásra. Eltelt több mint 30 nap, de nem kaptunk választ! Érdeklődhetünk telefonon?
  Nem kell! A hatóság a korábbi gyakorlattal ellentétben – jogszabályban rögzített módon – csak akkor küld választ, ha a szabályzattal nincs minden rendben. Ha 22 napon belül észrevétel nem érkezik, a szabályzatot elfogadottnak kell tekinteni.
 • Kell-e levegőterhelési díjat fizetni abban az esetben, ha a gázkazán kémenye teljesítmény alapján nem bejelentés-ill. engedélyköteles?
  Tisztelt Kolléga! Levegőterhelési díjat a vonatkozó törvény alapján csak az engedélyhez kötött környezethasználatokhoz kapcsolódó terhelések után kell fizetni. Ha a gázkazán a teljesítménye alapján nem bejelentés köteles, akkor terhelési díjat sem kell fizetni az emisszió után.
 • Kft-nk 2004. őszén bejelentette a környezetvédelmi felügyelőségnek, hogy gázkazánt és ahhoz kapcsolódó pontforrást üzemeltet. Az engedélyező határozatban nem szerepelt semmilyen kitétel arra vonatkozóan, hogy az meddig érvényes, ennek ellenére a hatóság eljárást indított ellenünk, mondván az engedélyünk lejárt. Van-e módunk fellebbezni?
  A probléma ismert, amennyiben valóban kerültek ki a hatóságok kezéből olyan pontforrás üzemeltetést engedélyező határozatok még 2004-2005. évben is, amelyekben nem írták le, meddig érvényes az engedély. Ez ugyanakkor nem menti fel Önöket, mivel a vonatkozó 21/2001. (II.14.) Korm. Rendelet 9.§ (5) előírja: – Az engedély meghatározott időre adható ki. – Az engedélyben foglalt követelményeket és egyéb előírásokat legalább 5 évente felül kell vizsgálni. Ennek figyelembe vételével a hatóság eljárása jogszerű, mert mulasztásos jogsértés történt!
 • Van egy 90 kW teljesítményű gázégővel közvetlenül fűtött és kéménnyel ellátott szárító fülkénk vizes alkatrészek szárítására. Engedélyeztetnem kell-e a Környezetvédelmi Felügyelőségnél?
  2011 január 15-étől a 306/210 (XII.23.) Kormányrendelet 35.§ értelmében a 140 kW alatti névleges bemenő teljesítményű tüzelőberendezések esetében nem a Környezetvédelmi hatóság, hanem a fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala gyakorolja az elsőfokú hatósági jogkört. Tehát nem kell engedélyeztetni a Környezetvédelmi Felügyelőségnél a 90 kW teljesítményű gázégőt, mint ahogy 2011 január 15. előtt sem kellett.
 • Nem sokára le fog járni a pontforrásom kibocsátási engedélye. Mi a teendőm?
  Az első teendő, hogy még a lejárat előtt meg kell méretni a pontforrás kibocsátási adatait és a mérés eredményeiből hatásterület lehatárolás számítást kell végeztetni. Majd ezt követően a 306/210 (XII.23.) Kormányrendelet 5. melléklete szerinti tartalommal be kell nyújtani a pontforrás engedély kérelmét.

Szakmai tréningek

 • Hogyan lehetne a belső auditor képzésen elsajátított ismereteket továbbfejleszteni, a még hatékonyabb auditálás képességét elsajátítani?
  Az ezzel kapcsolatos probléma (ami egyben lehetőség is) az, hogy az auditálás alapelvei meglehetősen egyszerűek, és néhány mondatban összefoglalhatók, viszont ezek mindegyikének alkalmazásához általában sok gyakorlásra van szükség (amire természetesen nincs mindig lehetőségünk). Az alábbiakban mindenesetre foglaljuk össze, melyek azok az alapelvek, amelyeket ha sikerül követnünk, akkor nagy valószínűséggel jól (eredményesen, jó hangulatban, sok problémát feltárva) fogunk auditálni:Készüljünk fel az auditra a lehető legalaposabban. (Amennyiben lehetőségünk van rá, nézzük meg az auditált folyamat monitoring jellemzőit, külső belső eredetű problémáit, reklamációit, a korábbi auditok tapasztalatait, a vezetőségi átvizsgálás vonatkozó információit, vevőelégedettségi információkat, vevői auditok eredményeit stb.)Legyünk nyitottak, érdeklődők, pozitív beállítottságúak (az auditált terület iránt). Tekintsük az auditot sokkal inkább egy megismerési folyamatnak, amelyben mi szeretnénk megismerni és megérteni az auditált folyamatot/területet. Ne elsősorban ellenőrizni akarjunk, inkább megérteni! Ez segít bennünket a megfelelő kérdések kialakításában.Minél körültekintőbben kérdezzünk! Okos kérdezés technikával segíthetjük az auditált felet a helyes út megtalálásában. Legyünk nyitottak az audtált felek általunk első látásra szokatlan megoldásaival szemben, de vállaljuk fel a népszerűtlen feladatokat is, mint például a nem-megfelelőségek közlését.Véleményeltérés esetén igyekezzünk elfogadtatni álláspontunkat, de kerüljük az időt pazarló felesleges vitákat.Amennyiben nem-megfelelőséget tapasztalunk mindenképpen közöljük a helyszínen az auditált féllel, de a viták elkerülése érdekében, mielőtt ezt kinyilvánítanánk, alaposan győződjünk meg igazunkról kérdéseinkkel, bizonyítékok gyűjtésével, a vonatkozó szabványpont felidézésével.Mindig a folyamatok megfelelő működésének az igazolhatóságát keressük! Ne higgyünk el semmit, amit mondtak nekünk, csak amit mutattak! Ez nem sértés, egyszerűen nem azért vagyunk ott, hogy bármit elhiggyünk, hanem azért, hogy meggyőződjünk a folyamat megfelelő működéséről.Viselkedjünk úgy, hogy az auditált félnek is kedve legyen velünk együtt kideríteni a folyamatok esetleges gyengeségeit. Kerüljük a számonkérő jellegű kérdéseket.Az audit megállapításai tények legyenek, tényeket rögzítsünk, és ezekhez tegyük hozzá a tények általunk történő értékelését (miért érezzük problémának, eltérésnek a tényt). Aki ezek mindegyikére tud egyszerre figyelni, az valószínűleg jól fog auditálni. Innentől már csak a (sok) gyakorlás tehet bennünket jobbá. Alternatívaként tudjuk ajánlani egynapos auditori továbbképzésünket, amely ? neve ellenére ? nem is igazából képzést, hanem a cégnél megszervezett audit gyakorlatokat jelent, ahol a résztvevők a tréner jelenlétében auditálják a cég egy-egy folyamatát, miközben a trénertől azonnali visszajelzéseket és útmutatásokat kapnak. Intenzív, hatékony tanulási forma, amely után élő tapasztalatokkal leszünk gazdagabbak!

Legyen Ön is a partnerünk, bízza ránk a környezetvédelmi megbízotti feladatokat!

Kérdéseivel, árajánlatkéréssel kapcsolatban keresse a lent megadott szakértőnket!

Kérjen ajánlatot!

Kapcsolattartók:

 • BUKTA Attila

  Környezetvédelmi termékmenedzser, ISO 50001 vezető auditor

  Környezetvédelmi szolgáltatások

  mobil: +36 30 543 8189

  telefon: +36 1 413 6937