Levegőtisztaság-védelmi emisszió mérés, engedélyeztetés

Méresse velünk pontforrásait, és bízza ránk a papírmunkát!

A vál­la­la­tok pont­for­rá­sa­i­ból, „ké­mé­nye­i­ből” ki­bo­csá­tott lég­szennye­ző anya­go­kat idő­sza­kon­ként akk­re­di­tált mé­rés­sel kell el­len­őriz­ni. Tár­sa­sá­gunk a leg­mo­der­nebb tech­no­ló­gi­át kép­vi­se­lő új mű­szer­park­kal áll a meg­bí­zók ren­del­ke­zé­sé­re, a leg­kü­lön­fé­lébb lég­szennye­ző anya­gok ki­bo­csá­tá­sá­nak meg­ha­tá­ro­zá­sá­ban. Az emisszió mé­ré­sek el­vég­zé­sén túl vál­lal­juk a tel­jes kö­rű en­ge­dé­lyez­te­tés el­vég­zé­sét is.

Le­ve­gő­tisz­ta­ság-vé­del­mi vizs­gá­ló la­bo­ra­tó­ri­um, emisszió mérés

A VINCOTTE INTERNATIONAL HUNGARY Kft. Környezetvédelmi Laboratóriuma a NAT által NAT-1-1712/2013 számon akkreditált vizsgálólaboratórium. A laboratórium akkreditációs okiratát letöltheti oldalunkról. Laboratóriumunk akkreditációja megfelel az MSZ EN ISO/IEC 17025:2005 követelményeinek, így az általunk készített vizsgálati jegyzőkönyvek alkalmasak a hatósági előírások betartásának igazolására is. A levegőtisztaság-védelmi laboratórium vállalja:

 • a helyhez kötött légszennyező pontforrások hordozógázainak mintavételét és vizsgálatát:
  • pontforrások által kibocsátott légszennyező anyagok helyszíni mérését,
  • pontforrások által kibocsátott szilárd anyag (por) mintavételét,
  • pontforrások által kibocsátott gáznemű szerves komponensek mintavételét,
  • pontforrások által kibocsátott légszennyező anyagok laboratóriumi mérését;
 • azbesztmentesítéssel kapcsolatos vizsgálatok elvégzését:
  • azbeszt rost mintavételét;
  • azbeszt rost mikroszkópos vizsgálatát.

Mintavételi eszközök széles skálájával, valamint közel tíz éves gyakorlattal rendelkezünk az emisszió mérés területén, továbbá garanciát vállalunk az általunk végzett mérések hatósági elfogadására.

Hatásterület meghatározás, engedélykérelem elkészítése

A pontforrások emisszió mérésének elvégzését követően vállaljuk a levegőtisztaság-védelmi engedélyek megszerzése és meghosszabbítása érdekében a hatásterület meghatározást és a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet tartalmi előírásainak megfelelő engedélykérelmi dokumentáció elkészítését és a szükséges adatlapok kitöltését.

Felhívjuk az üzemeltetők figyelmét, hogy az engedélyköteles légszennyező pont- és diffúz forrás engedély nélküli üzemeltetése, légszennyező forrásonként 1.000.000 Ft, míg az engedélyezéshez szükséges adatokban bekövetkezett változás be nem jelentése 200.000 Ft bírság kiszabásával jár. Kerülje el a bírságot! Bízza ránk a teljes körű ügyintézést, a méréstől az engedély megszerzéséig!

Levegőtisztaság-védelmi éves bevallások (LM) elkészítése

Az engedélyköteles pontforrásokról évente egy alkalommal, a tárgyévet követő év március 31-ig adatszolgáltatást kell teljesíteni. A szükséges levegős bevallást a légszennyezés mértéke (LM) éves bejelentési lapokon (pl.: borítólap, LM/PF, LM/TA) lehet megtenni a pontforrás üzemeltetőjének. Vállaljuk a meglévő engedély, mérési eredmények és a vezetett üzemnapló alapján az LM lapok gyors, pontos kitöltését, garanciával!

Legyen Ön is a partnerünk!

Kérdéseivel, árajánlatkéréssel kapcsolatban keresse a lent megadott szakértőinket!

Kapcsolódó jogszabályok, előírások:

 • 306/2010. (xii. 23.) Korm. rendelet a levegő védelméről.
 • 32/1993. (xii. 23.) KTM rendelet a helyhez kötött földgázüzemű gázmotorok technológiai kibocsátási határértékeinek és azok alkalmazására vonatkozó szabályok megállapításáról.
 • 23/2001. (xi.13.) KÖM rendelet a 140 KWth és az ennél nagyobb, de 50 KWth-nál kisebb névleges bemenő hőteljesítményű tüzelőberendezések légszennyező anyagainak technológiai kibocsátási határértékeiről.
 • 7/2003. (v.16.) KVVM-GKM közös rendelet az egyes levegőszennyező anyagok összkibocsátási határértékeiről.
 • 4/2011. (i. 14.) VM rendelet a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről.
 • 6/2011. (i. 14.) VM rendelet a levegőterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról.
 • 26/2014. (iii.25.) VM rendelet az egyes tevékenységek illékony szerves vegyület kibocsátásának korlátozásáról.

Főbb levegőtisztaság-védelmi referenciáink:

Az alábbi cégeknek végeztük el a pontforrásaik mérését, hatásterület meghatározását és a pontforrás engedélyeztetését:

 • COTHEC Energetikai Üzemeltető Kft. (emisszió mérés, hatásterület lehatárolás)
 • Delphi Thermal Hungary Kft. (emisszió mérés)
 • Grundfos Magyarország Gyártó Kft. (emisszió mérés)
 • Hankook Tire Hungary Kft. (emisszió mérés)
 • Magyar Suzuki Zrt. (emisszió mérés)
 • Rába Járműipari Alkatrészgyártó Kft. (emisszió mérés)
 • Sanmina-SCI Magyarország Kft. (emisszió mérés, hatásterület lehatárolás, engedélykérelem elkészítése)
 • SANYO Hungary Kft. (emisszió mérés)
 • Sews Automotive Wire Hungary Ltd. (emisszió mérés, hatásterület lehatárolás)
 • SMR Automotive Mirror Technology Hungary Bt. (emisszió mérés, hatásterület lehatárolás)

Környezetvédelem

 • Kell-e levegőterhelési díjat fizetni abban az esetben, ha a gázkazán kémenye teljesítmény alapján nem bejelentés-ill. engedélyköteles?
  Tisztelt Kolléga! Levegőterhelési díjat a vonatkozó törvény alapján csak az engedélyhez kötött környezethasználatokhoz kapcsolódó terhelések után kell fizetni. Ha a gázkazán a teljesítménye alapján nem bejelentés köteles, akkor terhelési díjat sem kell fizetni az emisszió után.
 • Kft-nk 2004. őszén bejelentette a környezetvédelmi felügyelőségnek, hogy gázkazánt és ahhoz kapcsolódó pontforrást üzemeltet. Az engedélyező határozatban nem szerepelt semmilyen kitétel arra vonatkozóan, hogy az meddig érvényes, ennek ellenére a hatóság eljárást indított ellenünk, mondván az engedélyünk lejárt. Van-e módunk fellebbezni?
  A probléma ismert, amennyiben valóban kerültek ki a hatóságok kezéből olyan pontforrás üzemeltetést engedélyező határozatok még 2004-2005. évben is, amelyekben nem írták le, meddig érvényes az engedély. Ez ugyanakkor nem menti fel Önöket, mivel a vonatkozó 21/2001. (II.14.) Korm. Rendelet 9.§ (5) előírja: – Az engedély meghatározott időre adható ki. – Az engedélyben foglalt követelményeket és egyéb előírásokat legalább 5 évente felül kell vizsgálni. Ennek figyelembe vételével a hatóság eljárása jogszerű, mert mulasztásos jogsértés történt!
 • Van egy 90 kW teljesítményű gázégővel közvetlenül fűtött és kéménnyel ellátott szárító fülkénk vizes alkatrészek szárítására. Engedélyeztetnem kell-e a Környezetvédelmi Felügyelőségnél?
  2011 január 15-étől a 306/210 (XII.23.) Kormányrendelet 35.§ értelmében a 140 kW alatti névleges bemenő teljesítményű tüzelőberendezések esetében nem a Környezetvédelmi hatóság, hanem a fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala gyakorolja az elsőfokú hatósági jogkört. Tehát nem kell engedélyeztetni a Környezetvédelmi Felügyelőségnél a 90 kW teljesítményű gázégőt, mint ahogy 2011 január 15. előtt sem kellett.
 • Nem sokára le fog járni a pontforrásom kibocsátási engedélye. Mi a teendőm?
  Az első teendő, hogy még a lejárat előtt meg kell méretni a pontforrás kibocsátási adatait és a mérés eredményeiből hatásterület lehatárolás számítást kell végeztetni. Majd ezt követően a 306/210 (XII.23.) Kormányrendelet 5. melléklete szerinti tartalommal be kell nyújtani a pontforrás engedély kérelmét.

Szakmai tréningek

 • Hogyan lehetne a belső auditor képzésen elsajátított ismereteket továbbfejleszteni, a még hatékonyabb auditálás képességét elsajátítani?
  Az ezzel kapcsolatos probléma (ami egyben lehetőség is) az, hogy az auditálás alapelvei meglehetősen egyszerűek, és néhány mondatban összefoglalhatók, viszont ezek mindegyikének alkalmazásához általában sok gyakorlásra van szükség (amire természetesen nincs mindig lehetőségünk). Az alábbiakban mindenesetre foglaljuk össze, melyek azok az alapelvek, amelyeket ha sikerül követnünk, akkor nagy valószínűséggel jól (eredményesen, jó hangulatban, sok problémát feltárva) fogunk auditálni:Készüljünk fel az auditra a lehető legalaposabban. (Amennyiben lehetőségünk van rá, nézzük meg az auditált folyamat monitoring jellemzőit, külső belső eredetű problémáit, reklamációit, a korábbi auditok tapasztalatait, a vezetőségi átvizsgálás vonatkozó információit, vevőelégedettségi információkat, vevői auditok eredményeit stb.)Legyünk nyitottak, érdeklődők, pozitív beállítottságúak (az auditált terület iránt). Tekintsük az auditot sokkal inkább egy megismerési folyamatnak, amelyben mi szeretnénk megismerni és megérteni az auditált folyamatot/területet. Ne elsősorban ellenőrizni akarjunk, inkább megérteni! Ez segít bennünket a megfelelő kérdések kialakításában.Minél körültekintőbben kérdezzünk! Okos kérdezés technikával segíthetjük az auditált felet a helyes út megtalálásában. Legyünk nyitottak az audtált felek általunk első látásra szokatlan megoldásaival szemben, de vállaljuk fel a népszerűtlen feladatokat is, mint például a nem-megfelelőségek közlését.Véleményeltérés esetén igyekezzünk elfogadtatni álláspontunkat, de kerüljük az időt pazarló felesleges vitákat.Amennyiben nem-megfelelőséget tapasztalunk mindenképpen közöljük a helyszínen az auditált féllel, de a viták elkerülése érdekében, mielőtt ezt kinyilvánítanánk, alaposan győződjünk meg igazunkról kérdéseinkkel, bizonyítékok gyűjtésével, a vonatkozó szabványpont felidézésével.Mindig a folyamatok megfelelő működésének az igazolhatóságát keressük! Ne higgyünk el semmit, amit mondtak nekünk, csak amit mutattak! Ez nem sértés, egyszerűen nem azért vagyunk ott, hogy bármit elhiggyünk, hanem azért, hogy meggyőződjünk a folyamat megfelelő működéséről.Viselkedjünk úgy, hogy az auditált félnek is kedve legyen velünk együtt kideríteni a folyamatok esetleges gyengeségeit. Kerüljük a számonkérő jellegű kérdéseket.Az audit megállapításai tények legyenek, tényeket rögzítsünk, és ezekhez tegyük hozzá a tények általunk történő értékelését (miért érezzük problémának, eltérésnek a tényt). Aki ezek mindegyikére tud egyszerre figyelni, az valószínűleg jól fog auditálni. Innentől már csak a (sok) gyakorlás tehet bennünket jobbá. Alternatívaként tudjuk ajánlani egynapos auditori továbbképzésünket, amely ? neve ellenére ? nem is igazából képzést, hanem a cégnél megszervezett audit gyakorlatokat jelent, ahol a résztvevők a tréner jelenlétében auditálják a cég egy-egy folyamatát, miközben a trénertől azonnali visszajelzéseket és útmutatásokat kapnak. Intenzív, hatékony tanulási forma, amely után élő tapasztalatokkal leszünk gazdagabbak!

Kérjen ajánlatot!

Kérjen ajánlatot!

Tölt­se le aján­lat­ké­rő űr­la­pun­kat, vagy tölt­se ki a web­ol­da­lun­kon ta­lál­ha­tó aján­lat­ké­rőt!

Kapcsolattartók:

 • BONIVÁRT Attila

  Vizsgáló technikus

  Környezetvédelmi szolgáltatások

  mobil: +36 30 470 7330

  telefon: +36 1 413 6937

 • MONOSTORI Róbert

  Azbeszt termékmenedzser

  Azbeszt feltárás, azbesztmentesítés felügyelete

  mobil: +36 30 521 0232

  telefon: +36 1 413 6937

 • VÖRÖS Tímea

  Környezetvédelmi munkatárs

  mobil: +36 30 543 8189

  telefon: +36 1 413 6937