Képzési területek:

Szakképzéseink és szakmai továbbképzéseink
Szakmai tréningek
E-Learning
Csapatépítés
Tanácsadás
VCA képzés és vizsga

Egyéb:

Cikkek HR-eseknek
Az üzlegág igazgató köszöntője
Az Akadémiáról
Referenciáink
Kedvezmények
Képzési lehetőségek
Jelentkezés oktatónak
Rólunk mondták

Kapcsolódó anyag:

Engedélyhez kapcsolódó dokumentumaink
Letölthető anyagok
Videók az Akadémiáról

Intézményünk nyilvántartásba vételi száma:

E-000663/2014

Figyelem!

Engedélyezett kép­zé­si prog­ram­jaink, szemé­lye­sen meg­te­kint­he­tőek iro­dánk­ban ügy­fél­szol­gá­la­ti idő­ben (hét­főtől–péntekig 8:00–16:30-ig).

Kérem, keresse az ille­té­kes kép­zési kol­lé­gát, szak­mai ve­ze­tőt vagy az Aka­démia igaz­gatóját!

Informatika

CAD-CAM informatikus TÁVOKTATÁSSAL képzés

Engedéllyel

A CAD-CAM informatikus TÁVOKTATÁSSAL képzés leírása:

A CAD-CAM informatikus:

 • Számítógépet kezel, szoftvereket használ

 • Üzemelteti a számítógépet, alkalmazza a számítástechnikai ismereteit

 • Alkalmazza a vállalkozói, munkajogi, szervezési és vezetési ismereteket

 • Műszaki ismereteket alkalmaz

 • CNC vezérlésű szerszámgépet kezel

 • CAD feladatokat végez

 • CAM feladatokat végez

 • Üzembe helyezést, bővítést végez

A szakképesítéssel rendelkező képes:

 • számítógépet kezelni, üzemeltetni

 • munkaszervezéssel kapcsolatos tevékenységeket végezni

 • alkalmazást (szoftvert) tervezni és fejleszteni

 • projekteket tervezni, nyomonkövetni és értékelni

 • alkatrészrajzot, összeállítási rajzot értelmezni

 • az alkalmazott CAD szoftvert üzemeltetni

 • 2D műszaki rajzot készíteni CAD szoftverrel

 • 3D alkatrészmodellt készíteni parametrikus CAD környezetben

 • 3D összeállítást készíteni parametrikus CAD környezetben

 • összeállítási rajzot készíteni CAD szoftverrel

 • az alkalmazott CAM szoftvert üzemeltetni

 • két és háromtengelyes megmunkálást tervezni CAM szoftverrel

 • megmunkálást szimulálni, a szimuláció alapján korrekciót végezni

 • technológiai dokumentációt készíteni

 • a szimuláció alapján az esetleges javításokat elvégezni

 • a CAM szoftverrel posztprocesszált CNC programot megmunkálógépre illeszteni

 • két- és háromtengelyes megmunkáláshoz CNC programot készíteni

 • két- és háromtengelyes CNC szerszámgépet kezelni

 • geometriai mérési feladatokat elvégezni

A CAD-CAM informatikus TÁVOKTATÁSSAL képzés jelentkezési feltételei:

 • Iskolai végzettség: érettségi vizsga
 • Egészségügyi alkalmasság: nem szükséges
 • Egyéb feltétel: Otthoni számítógépre vonatkozó előírás minimum feltételei: Windows operációs rendszer (XP, Win7) legyen. Minimum 2GB Ram. Nem alaplapi videó kártyával! + internet elérés A jelentkező felelősséggel vállalja, hogy a megfelelő informatikai feltételekkel rendelkezik otthon, melyekkel a beadandó feladatokat határidőre el tudja készíteni és megküldeni az oktatóknak!

A CAD-CAM informatikus TÁVOKTATÁSSAL képzés főbb témakörei:

A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti azonosító száma és megnevezése:

10815-16 Információtechnológiai alapok

11997-16 Hálózati ismeretek I.

11625-16 Programozás és adatbázis-kezelés

11999-16 Informatikai szakmai angol nyelv

10818-16 CNC gépkezelés, programozás

12000-16 CAM alapok

10820-16 CAD alapok

11498-12 Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén)

11499-12 Foglalkoztatás II.

A ve­zér­lé­sek és a CAD/CAM szoft­ve­rek hely­szí­nen­ként el­té­rő­ek a rész­le­tek­ről ér­dek­lőd­jön mun­ka­tár­sunk­tól!

Szé­kes­fe­hér­vár: CAD : Topsolid 7.9; CAM : Topsolid 7.9,és MasterCAMX8; CNC : FANUC vezérlő

Győr: NCT 104 (Ve­zér­lés); So­li­dEdge (CAD); Ed­ge­Cam (CAM)

Bu­da­pest: NCT (Vezérlés); So­li­dEdge(CAD); Ed­ge­Cam(CAM)

Állandó kedvezményeink az oktatás díjából:

 • GYED-en vagy GYES-en lévőknek 10 % kedvezmény!

Fizetési könnyítéseink:

10% kedvezményt biztosítunk a Vincotte Akadémián végzetteknek.

Fontos tudni:

A modulzáró vizsgák szóban, írásban és gyakorlatban zajlanak. Felmentés nem kérhető!

A záróvizsgára jelentkezés feltétele valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele és a záródolgozat leadása a vizsgára való jelentkezés napjáig. A vizsgadíjat egy összegben vizsgára jelentkezéskor kell kifizetni!

A Vincotte International Hungary Kft-nél végzett résztvevőknek 10%-os kedvezményt biztosítunk!

A Vinçotte Akadémia jelentkezéskor, illetve egy-másfél héttel a képzés megkezdése előtt visszaigazolja a képzésen való részvételüket.

A Vinçotte Akadémia a képzési időpontok változtatási jogát fenntartja abban az esetben, ha a jelentkezők száma nem elegendő a képzés indításához, vagy amennyiben az előadó biztosítása elháríthatatlan akadályba ütközik. Az új időpont kijelölését a megrendelőkkel egyezteti.

A tanfolyam gyakorlati képzést tartalmazza,-a módszertan kialakításánál figyelembe vettük, hogy résztvevőink jelentős része munka mellett szeretné ezt a végzettséget megszerezni, az előadások kötelezően beadandó feladatokkal, esettanulmányokkal egészülnek ki, részvétele a képzésen nem pótolja az otthoni felkészülést.

A vizsga alól felmentés nem kérhető!

Sikeres vizsga után Europass kérhető a vizsgaszervező intézménytől!

Egyéb tudnivalók:

A képzés összes költségét és az érvényesíthető kedvezményeket a város kiválasztása után a képzés adatlapjának jobb oldalán találja meg részletezve.

Az Online jelentkezés gombra kattintva jelentkezhet a kiválasztott képzésre a weboldalon található űrlap segítségével illetve a letölthető Nyomtatható jelentkezési lap segítségével is. Az így letöltött PDF file mezői kitölthetőek a PDF megjelenítőben is, de az üres jelentkezési lapot kinyomtatva akár kézzel is. Utóbbi esetén kérjük, hogy a könnyebb feldolgozhatóság kedvéért nyomtatott, nagy betűkkel írjon!

Megjegyzés:

NSZFH által engedélyezett képzés. Nyilvántartásba vételi száma: E000663/2014/A002 Kérje előzetes tudásszint felmérését, mert előzetes ismereteinek beszámítása után a képzési- költség és a kötelező jelenléti idő csökkenthető! Az előzetes tudásszintfelmérés költsége: 20.000,- Ft + ÁFA

OKJ 54 481 01

Nyilvántartásba vételi szám:
E000663/2014/A002

 • Az alábbi képzés az Országos Képzési Jegyzékben sze­rep­lő, vagyis OKJ-s kép­zés.

 • Kép­zé­sünk el­vég­zését kö­ve­tő­en, a si­ke­res vizs­ga után ál­la­mi­lag el­is­mert bi­zo­nyít­ványt kap, mely­hez Euro­pass is kér­he­tő.

 • Intéz­mé­nyünk és az aláb­bi kép­zés is a Nem­ze­ti Szak­kép­zé­si és Fel­nőtt­kép­zé­si Hi­va­tal ál­tal ki­adott en­ge­déllyel ren­delkezik.

Képzés helyszínek
és időpontok:

Kérjük, válasszon egyet
az alábbi helyszínek közül!

Székesfehérvár

2017.08.25.

8000 Székesfehérvár, Budai út 272. (CNC Gravír Kft.)

>

Budapest

2017.09.15.

1143 Budapest, Semsey Andor utca 25. fszt/1. (Vinçotte irodaház)

>

A képzés összes költségét és az érvényesíthető kedvezményeket a képzés adatlapján találja meg részletezve.

Ehhez kérjük, kattintson a kiválasztott (az Önhöz legközelebb található) város melletti gombra!

*

A feltüntetett adatok és árak tájékoztató jellegűek és nem minősülnek ajánlattételnek. Az esetleges hibákért elnézést kérünk, azokért felelősséget nem vállalunk. További kedvezményekről és fizetési kondíciókról további információt megtudhat kollégáinknál. A feltüntetett kedvezmények nem összevonhatóak.

Mint jelentkező, büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a jelentkezési lap adatai a valóságnak megfelelnek és hozzá járulok ahhoz, hogy adataimat a képző intézmény a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvényben meghatározott módon, valamint a személyes adatok védelméről és a közérdekűadatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. Törvényben foglaltaknak megfelelően kezelje. FNYV-014.

Terület:
Mobil:
Telefon:
E-mail:
Kapcsolattartók:

FARKAS László

Akadémia igazgató

Mo­bil: +36305406652

Tele­fon: +3614131293

E-­mail: farkas.laszlo@vincotte.hu

PAPP Csilla

Oktatásszervező

Mo­bil: +36308550443

Tele­fon: +3614131294

E-­mail: papp.csilla@vincotte.hu

Képzések
Környezetvédelem
Munkavédelem
Tanúsítás

Vinçotte International Hungary Kft.

Cím:

H-1143 Budapest, Semsey Andor u. 25.

Fax:

+361413-6048

Telefon:

+361413-1293,+361413-1294,+361321-4965

E-mail:

vincotte@vincotte.hu

A Vinçotte a Fel­nőtt­kép­zők Szö­vet­sé­gé­nek tagja.

Az Ön észre­vételeinek helye