Figyelem! Engedélye­zett kép­zé­si prog­ram­jaink, sze­mé­lye­sen meg­te­kint­he­tőek iro­dánk­ban ügy­fél­szol­gá­la­ti idő­ben (hét­főtől–péntekig 8:00–16:30-ig). Ké­rem, ke­res­se az ille­té­kes kép­zési kol­lé­gát, szak­mai ve­ze­tőt vagy az Aka­démia igaz­gatóját!

In­téz­mé­nyünk nyil­ván­tar­tás­ba vé­te­li szá­ma: E-000663/2014

Informatika

CAD-CAM informatikus TÁVOKTATÁSSAL

Nyilvántartásba vételi szám: E000663/2014/A002

Azonosító: 54 481 01

A képzés leírása: A CAD-CAM informatikus:
 • Számítógépet kezel, szoftvereket használ
 • Üzemelteti a számítógépet, alkalmazza a számítástechnikai ismereteit
 • Alkalmazza a vállalkozói, munkajogi, szervezési és vezetési ismereteket
 • Műszaki ismereteket alkalmaz
 • CNC vezérlésű szerszámgépet kezel
 • CAD feladatokat végez
 • CAM feladatokat végez
 • Üzembe helyezést, bővítést végez

A szakképesítéssel rendelkező képes:

 • számítógépet kezelni, üzemeltetni;
 • alkalmazást (szoftvert) tervezni és fejleszteni;
 • alkatrészrajzot, összeállítási rajzot értelmezni;
 • az alkalmazott CAD szoftvert üzemeltetni;
 • 2D műszaki rajzot készíteni CAD szoftverrel;
 • 3D alkatrészmodellt készíteni parametrikus CAD környezetben;
 • 3D összeállítást készíteni parametrikus CAD környezetben;
 • összeállítási rajzot készíteni CAD szoftverrel;
 • az alkalmazott CAM szoftvert üzemeltetni;
 • két és háromtengelyes megmunkálást tervezni CAM szoftverrel;
 • megmunkálást szimulálni, a szimuláció alapján korrekciót végezni;
 • technológiai dokumentációt készíteni;
 • a szimuláció alapján az esetleges javításokat elvégezni;
 • a CAM szoftverrel posztprocesszált CNC programot megmunkálógépre illeszteni;
 • két- és háromtengelyes megmunkáláshoz CNC programot készíteni;
 • két- és háromtengelyes CNC szerszámgépet kezelni;
 • geometriai mérési feladatokat elvégezni.
Főbb témakörök:

A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti azonosító száma és megnevezése:

10815-16 Információtechnológiai alapok

11997-16 Hálózati ismeretek I.

11625-16 Programozás és adatbázis-kezelés

11999-16 Informatikai szakmai angol nyelv

10818-16 CNC gépkezelés, programozás

12000-16 CAM alapok

10820-16 CAD alapok

11498-12 Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén)

11499-12 Foglalkoztatás II.

A ve­zér­lé­sek és a CAD/CAM szoft­ve­rek hely­szí­nen­ként el­té­rő­ek a rész­le­tek­ről ér­dek­lőd­jön mun­ka­tár­sunk­tól!

Szé­kes­fe­hér­vár: CAD : Topsolid 7.9; CAM : Topsolid 7.9,és MasterCAMX8; CNC : FANUC vezérlő

Győr: NCT 104 (Ve­zér­lés); So­li­dEdge (CAD); Ed­ge­Cam (CAM)

Bu­da­pest: NCT (Vezérlés); So­li­dEdge(CAD); Ed­ge­Cam(CAM)

A jelentkezés feltételei:

érettségi vizsga

nem szükséges

A résztvevő otthoni számítógépre vonatkozó minimum feltételei: Windows operációs rendszer legyen. Minimum 2GB Ram. Nem alaplapi videó kártyával! Internet elérés. Skype, Viber vagy egyéb video telefonálásra és folyamatos oda-vissza kommunikációra alkalma

Fontos tudni:

A modulzáró vizsgák szóban, írásban és gyakorlatban zajlanak. Felmentés nem kérhető!

A záróvizsgára jelentkezés feltétele valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele és a záródolgozat leadása a vizsgára való jelentkezés napjáig. A vizsgadíjat egy összegben vizsgára jelentkezéskor kell kifizetni!

A Vincotte International Hungary Kft-nél végzett résztvevőknek 10%-os kedvezményt biztosítunk!

A Vinçotte Akadémia jelentkezéskor, illetve egy-másfél héttel a képzés megkezdése előtt visszaigazolja a képzésen való részvételüket.

A Vinçotte Akadémia a képzési időpontok változtatási jogát fenntartja abban az esetben, ha a jelentkezők száma nem elegendő a képzés indításához, vagy amennyiben az előadó biztosítása elháríthatatlan akadályba ütközik. Az új időpont kijelölését a megrendelőkkel egyezteti.

A tanfolyam gyakorlati képzést tartalmazza,-a módszertan kialakításánál figyelembe vettük, hogy résztvevőink jelentős része munka mellett szeretné ezt a végzettséget megszerezni, az előadások kötelezően beadandó feladatokkal, esettanulmányokkal egészülnek ki, részvétele a képzésen nem pótolja az otthoni felkészülést.

A vizsga alól felmentés nem kérhető!

Sikeres vizsga után Europass kérhető a vizsgaszervező intézménytől!

Állandó kedvezményeink az oktatás díjából: 10% kedvezmény Vincotte Akadémiánál végzettek számára 10% ked­vez­mény (GYED-en vagy GYES-en lé­vők­nek)

A képzés költségei:*

Oktatási díj: 420 000 Ft

Jegyzetköltség:- Egyéni beszerzéssel, jegyzetlista alapján

Vizsgadíj:70 000 Ft

Összesen:490 000 Ft (részletfizetési lehetőség igénybe vételével: 14 x 30 000 Ft és 1 x 70 000 Ft)

A képzés helyszíne és időpontja:

 • 1
  Város
  Székesfehérvár
  Cím
  8000 Székesfehérvár, Budai út 272. (CNC Gravír Kft.)
  Időpont és ütemezés
  2018. február 9. (péntek) , 16 hónap, péntek 16:00-20:00; szombat 8:00-14:40 + elektronikusan beadandó feladatok
Város Cím Időpont és ütemezés
1
Székesfehérvár
8000 Székesfehérvár, Budai út 272. (CNC Gravír Kft.)
2018. február 9. (péntek) , 16 hónap, péntek 16:00-20:00; szombat 8:00-14:40 + elektronikusan beadandó feladatok

* A képzés költsége 1 főre értendő és a feltüntetett összeg az ÁFA-t nem tartalmazza.

Kapcsolattartók:

 • GÓCZA Kata

  Tréning menedzser/ Főmunkatárs

  mobil: +36 70 443 2000

  telefon: +36 1 321 4965

 • PAPP Csilla

  Oktatásszervező

  Gépészeti, energetikai, villamosipari képzések

  mobil: +36 30 855 0443

  telefon: +36 1 413 1294

A fenti képzés nyilvántartásbavételi száma:E000663/2014/A002

OKJ azonosító: 54 481 01 (A fenti kép­zés az Or­szá­gos Kép­zé­si Jegy­zék­ben sze­rep­lő, vagy­is OKJ-s kép­zés. Kép­zé­sünk el­vég­zését kö­ve­tő­en, a si­ke­res vizs­ga után ál­la­mi­lag el­is­mert bi­zo­nyít­ványt kap, mely­hez Euro­pass is kér­he­tő. Intéz­mé­nyünk és az aláb­bi kép­zés is a Nem­ze­ti Szak­kép­zé­si és Fel­nőtt­kép­zé­si Hi­va­tal ál­tal ki­adott en­ge­déllyel ren­delkezik.)