A Vincotte története

A Vincot­te tör­té­ne­te

A Vincot­te vál­la­la­tot 140 év­vel ez­előtt ala­pí­tot­ták, és 1989 óta mint az AIB és a Vincot­te fú­zi­ó­ja, e két tár­sa­ság ere­jé­nek összes­sé­ge mű­kö­dik, szín­tisz­ta bel­ga vál­la­lat­ként.

A Vincot­te név Ro­bert Vincot­te-ra utal, akit 1872-ben né­hány gyár­ipa­ros az­zal bí­zott meg, hogy a fű­tő­ka­zán­ja­i­kat te­gye biz­ton­sá­go­sab­bá. Ek­ko­ri­ban még a gőz volt az ipa­ri ener­gia fő for­rá­sa.

Az AIB rö­vi­dí­tés az „As­so­ci­a­ti­on des In­dust­ri­els de Bel­gi­que”-re [Bel­ga Gyár­ipa­ro­sok Szö­vet­sé­gé­re] utal, ame­lyet 1890-ben ala­pí­tott Hen­ri Adan a bal­eset­meg­elő­ző ku­ta­tá­sok vég­zé­se és az ipa­ri bal­ese­tek meg­elő­zé­se ér­de­ké­ben.

A bel­ga pi­a­con 75%-os pi­a­ci ré­sze­se­dés­sel ren­del­ke­ző Vincot­te nap­ja­ink­ban az eu­ro­ö­ve­zet egyik leg­fon­to­sabb el­len­őr­ző szer­ve.