A Vincot­te kül­de­té­se, jö­vő­ké­pe és ér­ték­rend­je

Küldetés

A Vincot­te mű­kö­dő­ké­pes és mér­he­tő hoz­zá­adott ér­té­ket nyújt a meg­ren­de­lői ál­tal meg­va­ló­sí­tott koc­ká­zat­ke­ze­lés fej­lesz­té­sé­re. Ez a mű­kö­dő­ké­pes szem­lé­let a ta­nú­sí­tás, a kör­nye­zet­vé­de­lem, a mun­ka­vé­de­lem, a ta­nács­adás és a kép­zés te­rén sem­le­ges és füg­get­len mó­don nyúj­tott szak­ér­tői, in­no­va­tív szol­gál­ta­tá­so­kon ala­pul. Ezek a szol­gál­ta­tá­sok se­gí­te­nek a mi­nő­ség, a biz­ton­ság és a vál­la­lat hosszú tá­vú ered­mé­nyes fenn­ál­lá­sá­nak el­éré­sé­ben.

Jövőkép

Ügy­fe­le­ink mi­nő­ség­be­li el­vá­rá­sa­it túl­szár­nyal­va tart­juk szem előtt a mi­nő­sé­get, és nem is­me­rünk komp­ro­misszu­mot az eti­kus el­kö­te­le­ző­dést il­le­tő­en, ame­lyet tár­sa­dal­mi fe­le­lős­sé­günk tu­da­tá­ban, va­la­mint vál­la­la­tunk és a tár­sa­da­lom egé­sze fej­lő­dé­sé­nek fenn­tart­ha­tó­sá­ga ér­de­ké­ben te­szünk.

Értékrend

Alap­ér­té­ke­ink le­he­tő­vé te­szik, hogy csa­pat­ként mű­köd­jünk együtt, és egy szi­lár­dan meg­ala­po­zott kul­tú­rát hoz­zunk lét­re. Ezek az alap­ér­té­kek mé­lyen a ha­gyo­má­nya­ink­ban gyö­ke­rez­nek és a Vincot­te-nak a jö­vő­re vo­nat­ko­zó tö­rek­vé­se­it tük­rö­zik.